Kenneths Vettikett

 

I det följande anges det som Kenneth redan känna till, men som för säkerhets skull hafva nedtecknats till lärdom för den okunnige, för allmogen eller annan, som finna tröst i, eller behofv af reglementer, som söka rättesnören för lifvets skiftande mångfald och situationer, som skapa trygghet för alla och enfvar, som visa hurusom Kenneth är, till efterföljnad av de som i svårmod icke kunna dela en Kenneths namngemenskap…

 1. När Kenneth träffa Kenneth och namngemenskap konstateras, bör belefvad Kenneth alltid hälsa genom ett högt och med kraft uttalat: “Hej Kenneth”.
 2. När Kenneth till möte med bröder skriftligen är kallad, bör mötet alltid öppnas med ett glatt och frejdigt: “SKÅL”, vilket i sin tur ställa krafv på närvaro av lämpligt bordsvatten.
 3. När sålunda mötets öppningsceremoni är avklarad funno det sig oftast lämpligt att närvarande bröder resa sig och i klingande skönsång och valfri tonart utbrista i “Kenneths Nationalsång.”. Först därefter kunna mötet avhandla stipulerade och i ordning utsatta programpunkter.
 4. Vid de tillfällen då rusdrycker synes lämpliga att inmundiga, vilket för en Kenneth kan uppstå närhelst, bör “åttorna” gifvas företräde före andra storlekar, vilka i nödfall ändå kunna utnyttjas om lokala föreskrifter så påbjuder och de hafva lagrats på is.
 5. Vid dessa tillfällen kunna alltid “Kenneths Nubbevisa” synas passande och hafva företräde före andra visor, som först därefter kunna påbjudas och upptagas på programmet.
 6. När i förekommande fall värd eller värdinna skola avtackas, bör detta ske genom unison sång, från samtliga närvarande bröder, av vers 4 i “Kenneths Nubbevisa” med utbytande av namn enligt särskild anvisning.
 7. En Kenneth med lägre stolsnummer äger normalt alltid företräde före Kenneth med högre dito. En Kenneth äger alltid företräde före den som ej äger namngemenskap, ehuru detta synes svårt att alltid efterföljas då allmogen synes synnerligen allmogelik, outbildad och i vissa fall helt oförstående i denna fråga.
 8. En Kenneth skola alltid glädja sin nästa som han själv skulle vilja blifva uppmuntrad. Detta kunna komma till uttryck på olika sätt då en Kenneth af födsel är synnerligen kreativ och utrustad med minst en glimt i vart öga.
 9. En Kenneth hafva begärelse endast till Kenneths fru och endast i lönndom till annans. Med fru avses här företrädesvis person av motsatt kön som hafva kontinuerlig sänggemenskap med Kenneth. Öfvriga vara ej att betrakta som Kenneths fru. En Kenneth utan fru, likna mest en fest utan Kenneth, tråkig och innehållslös, varför han snarast skola tillse att han hamnar i sådan belägenhet att begärelsen blir kontrollerad och att fägringen vid valda tillfällen, om ej för ofta, delges öfvriga Kenneth.
 10. I de fall Kenneth, likt bonden om våren, fritt sprida sin säd, skola i första hand missväxt eftersträvas. I de svårhanterade fall där säden ej hamna på hälleberget, utan finna god jordmån, står en Kenneth sitt kast, i synnerhet om innehavaren av jordmånen kunna komma att upptagas i kretsen af Kenneths fruar.
 11. En Kenneth hafva alltid omtanke om Kenneth och komma genast till broders undsättning om så anses påkallat. Detta komma alldeles särskilt till uttryck i samband med törst och i vissa fall hunger.
 12. En Kenneth, närhelst i behov av att släcka törsten, dricka företrädesvis maltdrycker med etiketter märkts Zeunerts eller Sundsvalls Öl. Avvikelser kunna förekomma men bör ej eftersträvas, ehuru dessa må betraktas som surrogat. I de fall angifvna etiketter ej saluföras, må Kenneth verka för att dessa upptags å utskänkningsställets sortiment och fram till detta sker låta sig med lokala bryggeriprodukter nöjas.
 13. En Kenneth hafva förkärlek för potatis i alla former, ety denna rotfrukt på många sätt hafva gifvit honom styrka och mod genom alla hans lefvnadsår och särskilda apparater.
 14. När en Kenneth inträda i offentlig nöjeslokal för att sig förlusta, bör särskilda reglementer följas.
  A. Efterforskning huruvida annan/andra broder/bröder redan infunnit sig.
  Lämplig utgångspunkt för sådan efterforskning är baren dit en Kenneth alltid söka sig först. På detta sätt komma så närvarande bröder samman.
  B. Bättre bemedlade bröder komma till sämre bemedlades undsättning, ehuru rangordning av stolsnummer äfven här bör eftersträvas.
  C. Sålunda utrustade med dryck skola lokalen gemensamt afvsynas för att utse kvällens goding.
  I de fall broder finnes närvarande vilken ej hafva fru enligt ovan, skola alla klutar tillsättas för att utsedd goding kunna komma att ingå i kretsen av Kenneths fruar.
  D. Befunno sig i lokalen musikalisk ensemble ombeds i tur och ordning efter stolsnummer, den utsedda (endast i e-x-t-r-e-m-a undantagstillstånd den utsedde) att i särskild närhet och tidsutdräkt tillbringa sin tid i Kenneths famn. Erhålls i sådana fall, mot all förmodan, avvisande svaromål, kunna Kenneth enkelt utgå från att den utsedda enbart på ytan är en äkta goding.
  E. Avsikten med detta förfarande är att utröna huruvida synbara företräden hafva äkthet och vara för Kenneth såväl tillgängliga som lämpliga och av önskvärda format. I det fall, om än sällsynt, Kenneths fru närvara samtidigt, äro största försiktighet tillrådlig vid själva äkthetskontrollen och bör i sämsta fall överlämnas till broder som ej vara under uppsikt.
  F. Med bröders hjälp kunna på detta sätt förhållanden inledas till gagn för Kenneth och släktets fortlefvnad.
  G. Voro icke broder/bröder, goding/godingar, musikalisk ensemble eller Kenneths fru därstädes, trots noggranna efterforskningar, kunna en Kenneth alltid med säkerhet finna förlustelse med annan eller på annat sätt. Dock bör personer med personaltillhörighet endast användas som sista utväg och endast efter stängningsdags.
 15. En Kenneth hafva svårt att sig med byråkrater kunna föredraga, ety sådana allt som oftast sätta käppar äfven i Kenneths hjul.
 16. En Kenneth helga den 22 mars, likväl den 29 april, och vika den till förmån för närvaro i bröders gemenskap. Egen begravning må godtagas som skäl för att ej samtidigt kunna bevista bröders möte å härför anvisad tid och plats. Kunna förekomma andra tillfällen då Kenneth, av skäl som ej här kan påkommas, av tvång ej kunna närvara, skola dock alltid följas av en personlig hälsning å telefon eller per brefv, gratulerandes samtliga bröder å högtidsdagen, saluterandes med fana och trumpet och ömkandes sin egen frånvarande belägenhet.
 17. En Kenneth söka alltid påverka sin omgivning i samband med namngifvningsceremonier av såväl gosse- som flickebarn, på det att rätt namn skulle varda dem gifvna. Andra namn än Kenneth godtagas icke utan protester, om ej gifvna samtidigt med Kenneth. Tillika tillses att namnet varde nedtecknat med “th” slutändelse för att med säkerhet kunna skilja agnarna från vetet.
 18. En Kenneth verka alltid för att alla Kenneth han möta, skola komma att ingå i bröders gemenskap till fromma för sig själfv, kassören och alla Kenneth.
 19. En Kenneth som trots anmaning ej ansluta sig skola beklagas, ty han veta icke vad han göra, och snarast tillses att komma under sakkunnig läkarvård.
 20. En äkta Kenneth skola skyndsamt ansluta sig och bli vederbörligen hyllad och snarast, utrustas med numrerad stol, enligt gällande statuter, för att inte i onödan behöva intaga måltid och dryck ståendes.
 21. En Kenneth följa de statuter som äro stadgade och tillse att dessa efterföljas av såväl sig sjäfv som andra Kenneth. En Kenneth som med avsikt ej följa desamma är att betrakta som en ICKE-Kenneth, närmast lik en “Bosse” eller annan allmoge, och skola hängas ut till allmänt bespottande å härför lämplig plats och snarast avtagas sin stol, på det att han må bli ståendes för resten av sitt liv.
 22. En Kenneth utrustar sig på egen bekostnad med härför lämpliga utensilier tillhandahållna av bröder, som tydligt utvisa hans tillhörighet och uppvisa med stolthet desamma för omgivningen.
 23. Enär en Kenneth alltid utgöra en ansamlings själfvklara medelpunkt, bör Kenneth utrusta sig med för tillfället lämpliga historiebeskrifvningar och anekdoter, som han med stor inlefvelse kunna delgifva omgifvningen till glädje, skratt och eftelefvnad.
 24. En Kenneth är alltid beredd att sig påtaga nya, lätta som betungande, arbetsuppgifter, speciellt i bröders krets. Här bör särskilt påtalas alla Kenneths ansvar för det årliga fyrverkeriet och övrig festivitas i samband med detta och därstädes ansamlade bröder samt Kenneths fru.
 25. En Kenneth har, oavsett vad som ovan angifvits, alltid att tillse att han i alla sammanhang uppföra sig som en Kenneth. Detta innebär att en Kenneth alltid tar hänsyn till af sedvänja etablerade och även av allmogen vedertagna etikettsregler. Endast personer som ej hafva namngemenskap synes typiskt åsidosätta umgängesregler med eget och motsatt kön, etiketter vid intagande av måltid och dryck, högtidsceremonier och andra begifvenheter.
  “Vem vilja likt allmogen framlefva sitt lifv utan takt och ton i gråtrist vardagssamvaro???”

 

Sådan är en Kenneth, på det att han alltid, äfven för allmogen, må framstå som det föredöme han blifvit född till och alltid må sättas på den pedistal som redan från födseln hafva varit honom gifven!