Senaste Året kungabrevet

KungaBrevet 2012

Hans Majestät Carl XVI Gustaf
Riksdagens Talmän
Regeringen
Riksdagsledamöterna Kenneth (Forslund (s), Johansson (c))
Svenska Akademien
Språk- och Folkminnesinstitutet i Uppsala
Almanacksförlaget AB
Svenska Folket

Sundsvall 2012, 13:e utgåvan

Eders Majestät, Herr Talman, Eders Excellenser, Förtroendevalda, mina damer och herrar; Svenska KennethKlubben vill för 13:e året i rad fästa uppmärksamheten å de förhållanden som kommit att bli en direkt följd av den svenska demokratins gång och klubbslag:

Vi har nu under 19 år envist kämpat för att erhålla gehör för de propåer som är självklara för landets 34 832 Kenneth. Det faktum att samtliga medborgare ännu ej givits tillfälle att deltaga i firandet av Kenneth, att KennethDagen ännu ej erhållit status av allmän flaggdag eller helgdag, är ytterst besvärande för det svenska folket, som inget hellre önskar än just detta.

Var ansvarskännande person inser att den påverkan som detta har på den svenska bruttonationalprodukten torde vara betydande då allmän ledighet ej är påkallad och därmed firandet av Kenneth oftast sker genom att de uppvaktandes mångtusenfaldiga skara även ”firar” från arbetet.
Införandet av allmän flaggdag skulle som första åtgärd därmed inskränka påverkan till den tidsutdräkt som själva flagghissningen omfattar, strax efter solens uppgång eller enligt särskilda flagghissningsreglementer. Allmän och arbetsfri helgdag skulle å andra sidan helt utesluta den ovan angivna arbetsfrånvarons påverkan på BNP och indirekt
troligtvis även på styrräntor, elpriser och annat gissel för Kenneth och gemene man.

I samband med demokratiska beslut om den “nya” svenska namnlängden blev Kenneths dag den 29:e april våldsamt och brutalt ockuperad av Tyko. Kenneth hänvisades 2001 till den 22 mars, vilket i sin tur fick Viking och Vilgot att tvingas flytta på sig. Huruvida dessa framfört klagomål i denna del är även detta år för oss okänt.

Vår kamp går dock vidare för att den 22 mars, i omedelbar anslutning till vårdagjämningen, komma att ges denna status vilket svårligen kunna motargumenteras ety detta datum ej, till skillnad från den 29 april tidigare, komma att konkurrera med firandet av- eller den allmänna flaggningen för H. M. Konungen, ej heller med firandet av 1:a maj.

Som alternativt förslag till hantering föreslås att vårens ankomst firas på vårdagjäm-ningen i stället för den 30 april. Tillsammans med en lagstiftning om att vårdag-jämningen ALLTID infaller den 21 mars innebär detta att 1 maj kan flyttas till den 22 mars. Därmed uppnås flaggdag och helgdag i ett och samma klubbslag.

KennethGemenskapen har nogsamt studerat det likartade tillvägagångssättet och beslut när det tidigare gällde Annandag Pingst visavi 6 juni.
Kan man flytta fram något borde man kunna flytta tillbaka något annat eftersom konsekvenserna tar ut varandra och proceduren är densamma, om än omvänd.

När nu Kenneth tillika komma “som en vårvind med ljus och förhoppningar till hela Sveriges folk”, torde detta utgöra ett mycket starkt skäl för att berörda instanser skyndsamt kunna tillse att såväl flaggor skola hissas som allmän helgdag kunna påbjudas!

Tillkomma så slutligen de besvärande ekonomiska följdverkningar som den samlade KennethGemenskapen ställts inför och som intill detta datum ej kommenterats av ansvariga beslutsfattare.
Medlemsavgiften i Svenska KennethKlubben har i allokerad form reducerats med ca 250.000 euro årligen, ta eller ge beroende på aktuella valutakurser, genom förflyttningen från 29/4 till 22/3 då medlemsavgiften utgörs av KennethDagens datum. Tidigare 29/4 dvs. SEK 294, numera 22/3 dvs. SEK 223 vilket årligen innebär ett underskott på 71 kronor per Kenneth. 35 000 Kenneth leder
med automatik till ett totalt underskott per år som, kopplat till eurokursen,
kan variera, dock ca 250 000 euro årligen med ovan angivna smärre differenser.
Den ansamlade förlusten uppgår således i skrivande stund till ca 2 750 000 euro inkluderat budgeterat underskott för innevarande verksamhetsår. En katastrof för likviditet och kassabehållning som var och en, t.o.m.en Bosse, kan förstå…

Kassaförvaltaren låter meddela att han även kan tänka sig beloppet omräknat till US Dollar, då ”det ser lite mindre ut på papperet och ej tar så stor plats i kassakistan”.

Då vi ännu ej erhållit något som helst svar från Finansministern på tidigare års skrivelser i denna pekuniära fråga måste tystnaden tolkas som en tydlig brist på handlingskraft, närmast likt ”Bosse, Pelle, Kalle och dom”, som aldrig skulle kunna ske med en Kenneth i ansvarig ställning. Att nu även ”Anders”, om än i ”Allians” med andra liknande allmogenamn, sällat sig till denna dystra skara är för oss oförståeligt.
Måhända detta år även Mikis och Ioannidis sällat sig till denna dystra skara.

Vår begäran om ett årligt anslag för täckande av det budgetunderskott som vi, utan egen förskyllan, blivit drabbade av, kvarstår således. Anvisningar för omedelbar utbetalning, alternativt delbetalning, erhålls efter förfrågan ställd till Kassaförvaltaren, Svenska KennethKlubben, på adress enligt nedan.

Svenska KennethKlubben har därför minst 34 832 skäl att även detta år yrka

att

H. M. Konungen i skrivelse, eller på annat sätt, till Svenska KennethKlubben låter meddela att han nu vänder blad så att inga invändningar finnes från Hans sida mot att helgdag, eller i vart fall allmän flaggdag, införes den 22 mars årligen

att

regeringen besluta att till riksdagen framlägga proposition med innehåll som
verka för att, utan vidare tidsutdräkt, allmän flaggdag och tillika helgdag införes den 22 mars årligen,

att

att regeringen besluta att till riksdagen framlägga propositioner med alternativt
innehåll som innebära att våren firas fortsättningsvis på vårdagjämningen,
fastlagd till den 21 mars och att möjlighet därmed öppnas för att fira 1:a maj den 22 mars. Därmed frigörs den 30:e april till förmån för flaggning för Konungen och den 1:a maj blir arbetets dag även i praktiken,

att

finansministern skyndsamt ”knyter upp svansen på sina företrädare” och bidrar till att KennethGemenskapens underskott å det snaraste komma att täckas,

att

riksdagsledamöterna Johansson, c, nu i allians med Forslund, s, dels ingiva en gemensam partigränsöverskridande motion med förslag att dels allmän flaggdag och helgdag införs den 22 mars årligen och dels stödja
finansministerns arbete med att ”hålla svansen högt” och äntligen täcka KennethGemenskapens budgetunderskott,

att

Riksdagens Talman skyndsamt klubba bifall för dylika propåer från regering och enskilda motionärer,

att

Svenska Akademien gottgör sitt tidigare svek mot svenska folket genom att fortsättningsvis bedriva sådan verksamhet i maktens boningar och korridorer, naturligtvis med snille och smak, att den 22 mars komma att bli såväl allmän flaggdag som helgdag oavsett tillvägagångssätt,

att

Språk- och Folkminnesinstitutet konstaterar att vare sig ur språkets eller folkminnets synpunkt föreligger hinder att införa såväl allmän flaggdag som helgdag å den 22 mars eller alternativt hinder föreligger för flyttning av vårfirandet den 30 april och firandet av 1:a maj till den 21:a respektive 22:a mars årligen,

att

Almanacksförlaget AB bekräftar att det rent tekniskt inte heller detta år föreligger några hinder för att tryckta produktioner utrustas med korrekt symbolverk i form av röd färg och flaggsymbol den 22 mars årligen samt att med undantag för flaggsymbol på Konungens födelsedag färgförändring kan ske den 1:a maj,

att

Almanacksförlaget AB i likhet med föregående år genomför en inventering av innevarande lager av flaggsymboler och röd färg och tillställer resultatet till KennethGemenskapen.

Vi hemställer vördsamt om svar på denna skrivelse och om möjligt i sådan tid att en total redovisning av detta ärende kunna komma att genomföras i sedvanlig ordning och i enlighet med stadgarna för Svenska KennethKlubben å årsmötet den 22 mars 2012 i
Sundsvall.

För ytterligare information i detta ärende hänvisas till undertecknad Kenneth vilken också tacksamt emottager svarsskrivelser enligt ovan.

Sundsvall i februari 2012
Med ödmjuka och högaktningsfulla KennethHälsningar
Svenska KennethKlubben
Kyrkogatan 24
852 32 Sundsvall

Kenneth
Kenneth #13 /e.u.
Verkställande ordförande, ledamot av AU, ständig Kenneth och tillika sekreterare av
samma typ, typ…

Kenneth Selvehed
Oscarsgatan 33, 852 39 Sundsvall
0730-788 003
kenneth.selvehed@telia.com