Svenska KennethKlubbens Arbetsutskott (AU)

 

På årsmötet väljs årligen Svenska KennethKlubbens arbetsutskott, som enligt stadgarna ersätter det som normalt brukar kallas för ”Styrelse”, intill tiden för nästa årsmöte.

 

AU leds av en Ordförande och har till sin hjälp en sekreterare (Pennfäktare) och en Kassör (Kassaförvaltare) och i övrigt det antal Kenneth som årsmötet finner lämpligt för att vara behjälpliga med att väl förvalta alla Kenneths väl och ve under det kommande året.

Förslag på synnerligen lämpade och därför passande Kenneth läggs fram av en valberedning (KennethBeredning) som du kan läsa mera om nedan.

 

AU har regelbundna möten den 1:a onsdagen varje månad, med undantag för juli och augusti, samt extra möten vid behov t.ex. i samband med utskick av medlemsaviseringen i december, inbjudan till KennethDagen i februari och utskick av årets present, normalt i maj/juni.

AU svarar också för arrangemanget av KennethDagen samt för insamlingen till förmån för Barncancerfonden och ”Ebbas Minne”

 

KennethAU ser förnärvarande ut som följer:

 

Ordförande:                    #13 Selvehed

Pennfäktare:                   #79 Fahlberg

Kassaförvaltare:             #69 Croné

 

Ledamöter:                    

 

#10 Persson, med särskilt ansvar för medaljer och utmärkelser

#15 Bodin, med särskild uppgift att svara för utskick till nya medlemmar och av ”Grattiskort” mm.

#22 Nilsson, med allmänt ansvar

#30 Lindh, med särskilt ansvar för viss sponsorverksamhet mm

#76 Palm, med allmänt ansvar

#77 Wallgren, med särskilt ansvar för hemsidan

 

 

Svenska KennethKlubbens Kennethberedning (Valberedning)

 

KennethBeredningen har att till årsmötet bereda och lägga fram förslag på passande och synnerligen lämpade Kenneth att utgöra Svenska KennethKlubbens AU enligt ovan.

 

KennethBeredningen utgör också Svenska KennethKlubbens sekreta utskott, vilket har att ansvara för att i samband med jubileum tillse att genom åren synnerligen välförtjänta Kenneth erhåller utmärkelser och medaljer som står i proportion till de statuter som finns härför. Detta arbete skall ske i intimt samarbete med AU.

 

KennethBeredningen ser för närvarande ut som följer:

 

Sammankallande:       #18 Sundborg

Ledamot:                     #4 Eriksson